جداول قیمت گذاری

خانه / جداول قیمت گذاری

پایه ای

100 تومان
 • ویرایشگر ویسی وگ
 • ساختن صفحات با کشیدن و رها کردن
 • فرم ساز
 • 2 اسلایدر گنجانده شده است
 • کد شورت کد
خرید کنید

منظم

200 تومان
 • ویرایشگر ویسی ویگ
 • ساختن صفحات با کشیدن و رها کردن
 • فرم ساز
 • 2 اسلایدر گنجانده شده است
 • شورت کد بسته
خرید کنید

نرم افزار

300 تومان
 • ویرایشگر ویسی وگ
 • ساختن صفحات با کشیدن و رها کردن
 • فرم ساز
 • 2 اسلایدر گنجانده شده است
 • بسته شورت کد
خرید

خیلی پیشرفته

400 تومان
 • ویرایشگر ویسی وگ
 • ساختن صفحه با کشیدن و رها کردن
 • سازنده فرم
 • شامل 2 اسلایدر
 • بسته شورت کدها
خرید کنید