دسته بندی پروفایل: زخم

خانه / زخم
آقای محمد ذوالفقاری
پروفایل ها

آقای محمد ذوالفقاری

◄ کارشناس پرستاری
◄ کارشناس مراقبت از زخم و استومی و بی اختیاری
◄ دارای مدرک دوره زخم و استومی و بی اختیاری
◄ دارای شماره نظام پرستاری