دکتر سحر اسمعیلی

روانشناس

روانشناس کلینیک دیابت ارمغان کرج

◄  عضو نظام روانشناسی و انجمن روانشناسی ایران

◄تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

◄ سمت مشاور و روانشناس در دانشگاه علمی – کاربردی واحد سیمان آبیک

◄ مدیریت خانه سلامت ( شهرداری تهران ، منطقه ۱۱).

◄ روان شناس در مرکز باز توانی کودکان عقب مانده ذهنی و جسمی زیر ۱۴ سال