ویزیت پزشک دیابتولوژیست 

                                                                                          دکتر فرزام اسدی راد

                                                                                      ویزیت متخصص تغذیه

                                                                                   خانم مهرنوش هاشمی پور