در این دپارتمان در می یابیم:

بیمار دیابتی چه اقداماتی باید جهت حفظ سلامت قلب خود انجام دهد؟

چه اقداماتی برای بیماران دیابتی سلامت قلب را تهدید می کند؟