زخم پای دیابتی و درمان

زخم پای دیابتی چیست

به هر نوع گسستگي در تماميت پوست يا تغيير در عملكرد طبيعي پوست زخم ميگويند.هنگامي كه پوست زخم ميشود ٤ مرحله اتفاق مي افتد كه در مرحله ي اول بدن با ترشح موادي خونريزي را كنترل ميكند ( فاز هموستاز ). در مرحله ي دوم سلول هاي آسيب ديده موادي ترشح ميكنند كه باعث تجمع گروهي از سلول هاي سفيد در محل زخم ميشوند ؛ همچنين اين مواد باعث گشاد شدن عروق در محل زخم ميشوند تا خون رساني در محل زخم بيشتر شود و ترميم بافتي سريع تر انجام شود ؛ افزايش خونرساني به بافت باعث قرمزتر شدن و گرم تر شدن اطراف زخم ميشود (فاز التهاب).

در مرحله ي سوم سلول هاي اطراف زخم پروتئين ها و فاكتورهاي رشدي ترشح مي كنند كه موجب تكثير سلول هاي محل زخم مي شوند و سلول ها در يك بستر مرطوب شروع به مهاجرت مي كنند ، تكثير ميشوند و از زير، سطح زخم را ترميم ميكنند (فاز پروليفراسيون). در مرحله ي چهارم سلول هاي جديد از سلول هاي قديمي تر ضعيف تر و كمرنگ تر هستند و سعي مي كنند از نظر استحكام و رنگ همرنگ بدن شوند و به اصطلاح بالغ شوند (فاز ريمادلينگ) .

زخم پای دیابتی و درمان
زخم پای دیابتی

زخم هاي حاد و مزمن دیابتی

  • زخم ها به دو گروه زخم هاي حاد و مزمن طبقه بندي ميشوند ؛ اگر زخمي اين چهار مرحله متوالي در طي مدت ١ تار٣ ماه خوب شود را زخم حاد مي گويند.(مثل زخم سوختگي، خراشيدگي، زخم جراحي، بريدگي و…)
  • ولي اگر زخمي در يكي از اين ٤ مرحله گير كند و به مرحله ي بعد نرود يا اگر مدت درمان زخم بيشتر از ١٢ هفته شود زخم در گروه زخم هاي مزمن طبقه بندي ميشود ؛(مثل زخم پاي افراد ديابتي و زخم هاي عروقي كه معمولا در افرادي كه زياد سرپا ميايستند ديده ميشود.)
  • درمان و كنترل زخم هاي مزمن هزينه بردار ميباشد و اكثر اوقات باعث ميشود تا از قطع اندام جلوگيري شود زيرا قطع عضو معمولا پايان ماجراي زخم ديابت نيست و نشان از شروع مشكلات جدي تر مي باشد.

نویسنده: امیر علی ایلخان 

کارشناس زخم – بی اختیاری و سوختگی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.