زخم پای دیابتی چیست

به هر نوع گسستگی در تمامیت پوست یا تغییر در عملکرد طبیعی پوست زخم میگویند.هنگامی که پوست زخم میشود ۴ مرحله اتفاق می افتد که در مرحله ی اول بدن با ترشح موادی خونریزی را کنترل میکند ( فاز هموستاز ). در مرحله ی دوم سلول های آسیب دیده موادی ترشح میکنند که باعث تجمع گروهی از سلول های سفید در محل زخم میشوند ؛ همچنین این مواد باعث گشاد شدن عروق در محل زخم میشوند تا خون رسانی در محل زخم بیشتر شود و ترمیم بافتی سریع تر انجام شود ؛ افزایش خونرسانی به بافت باعث قرمزتر شدن و گرم تر شدن اطراف زخم میشود (فاز التهاب).

در مرحله ی سوم سلول های اطراف زخم پروتئین ها و فاکتورهای رشدی ترشح می کنند که موجب تکثیر سلول های محل زخم می شوند و سلول ها در یک بستر مرطوب شروع به مهاجرت می کنند ، تکثیر میشوند و از زیر، سطح زخم را ترمیم میکنند (فاز پرولیفراسیون). در مرحله ی چهارم سلول های جدید از سلول های قدیمی تر ضعیف تر و کمرنگ تر هستند و سعی می کنند از نظر استحکام و رنگ همرنگ بدن شوند و به اصطلاح بالغ شوند (فاز ریمادلینگ) .

زخم پای دیابتی و درمان

زخم پای دیابتی

زخم های حاد و مزمن دیابتی

  • زخم ها به دو گروه زخم های حاد و مزمن طبقه بندی میشوند ؛ اگر زخمی این چهار مرحله متوالی در طی مدت ١ تار٣ ماه خوب شود را زخم حاد می گویند.(مثل زخم سوختگی، خراشیدگی، زخم جراحی، بریدگی و…)
  • ولی اگر زخمی در یکی از این ۴ مرحله گیر کند و به مرحله ی بعد نرود یا اگر مدت درمان زخم بیشتر از ١٢ هفته شود زخم در گروه زخم های مزمن طبقه بندی میشود ؛(مثل زخم پای افراد دیابتی و زخم های عروقی که معمولا در افرادی که زیاد سرپا میایستند دیده میشود.)
  • درمان و کنترل زخم های مزمن هزینه بردار میباشد و اکثر اوقات باعث میشود تا از قطع اندام جلوگیری شود زیرا قطع عضو معمولا پایان ماجرای زخم دیابت نیست و نشان از شروع مشکلات جدی تر می باشد.

نویسنده: امیر علی ایلخان 

کارشناس زخم – بی اختیاری و سوختگی