افسردگی ناشی از Covid-19

بر اساس تحقیقات جدید افراد در حین قرنظینه احساس تنهایی می کنند اگر زندگی خود را برای جامعه ارزشمند بدانند، احساس بهتری پیدا می کنند.

بر اساس یک مطالعه مستقر در آمریکا، افراد تنها که در زندگی احساس ارزش نمی کردند، بیشتر احتمال دارد که اقدامات احتیاطی ایمنی COVID-19، مانند فاصله اجتماعی و شستن دست را انجام دهند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که احساس ارزشمندی در جامعه سلامت جسمی و روانی شما را تقویت می کند.

بیشتر افراد هنگام تمرکز روی هدفی مانند دین، ​​والدین، ​​کار یا فعالیت های فعالانه احساس می کنند زندگی آنها هدفمند است.

محقق ارشد دکتر یونا کانگ گفت: “در برابر ناملایمات، افرادی که احساس هدف بیش تری در زندگی دارند، صبر بیش تری خواهد داشت، زیرا آن ها دارای اهداف روشنی هستند که انگیزه اقداماتی هستند که با ارزش های شخصی همسو هستند.

“افراد با هدف قوی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد سلامتی درگیری کم تری را تجربه کنند.”

وی افزود: “ما احساس کردیم که همه گیری COVID-19 زمینه مهمی برای آزمایش این امر فراهم آورد که آیا هدف در زندگی به تمایل افراد برای انجام رفتارهایی برای محافظت از خود و دیگران مربوط است.”

قبل از انجام آزمایشات، تیم دانشگاهیان پیش بینی کردند که افرادی که احساس می کنند در زندگی خود هدف دارند، اقدامات ایمنی ویروس کرونا را بیشتر از افرادی که احساس ارزش نمی کنند، دنبال می کنند.

محققان با تجزیه و تحلیل میزان احساس تنهایی، احساس هدف در زندگی و میزان احترام آن ها به قوانین ایمنی COVID-19، بیش از ۵۰۰ شرکت کننده را مورد بررسی قرار دادند.

یافته ها نشان داد که افرادی که احساس تنهایی می کنند کم تر مراقب اقدامات ایمنی ویروس کرونا هستند.

دکتر یونا کانگ می گوید: “هنگامی که با تنهایی شدید و انزوای اجتماعی روبرو می شوید، مانند همه گیری COVID-19، تمایل به برقراری ارتباط با افراد دیگر، با وجود خطرات سلامتی، یک واکنش طبیعی است.”

 

منبع: The Global Diabetes Community